دوفصلنامه مطالعات رسانه و امت (NMS) - واژه نامه اختصاصی