دوفصلنامه مطالعات امت اسلامی (NMS) - واژه نامه اختصاصی