دوفصلنامه مطالعات امت اسلامی (NMS) - پرسش‌های متداول